Vrátenie tovaru, záruky a reklamácie

Ako vrátiť alebo vymeniť nepoužitý tovar?

Nepoužitý tovar môžete vrátiť do 30 kalendárnych dní od doručenia bez udania dôvodu. V takomto prípade pošlite nepoužitý tovar v originálnom balení späť na adresu TOYETO s.r.o., Pri Šajbách 1, Bratislava 831 06

V priloženom formulári na odstúpenie od zmluvy uveďte, či chcete vrátiť peniaze alebo vymeniť tovar. Zadajte aj číslo vášho bankového účtu a peniaze vám vrátime do 7 dní odo dňa obdržania vráteného tovaru. V prípade, že chcete tovar len vymeniť, uveďte, za aký. Ak by požadovaný tovar už nebol na sklade, vrátime vám peniaze. V prípade akýchkoľvek nejasností nás kontaktujte telefonicky na čísle 0948 427 000 alebo mailom na eshop@toyeto.skNáklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.


Ako postupovať pri reklamácii použitého tovaru?

V prípade reklamácie použitého tovaru v rámci záručnej doby vyplňte reklamačný formulár. Vašu reklamáciu zašleme na posúdenie výrobcovi a vybavíme do 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru. Tovar zašlite spolu s vyplneným reklamačným formulárom na adresu TOYETO s. r. o., Pri Šajbách 1, Bratislava 831 06


Reklamačný poriadok obchodu TOYETO (www.toyeto.sk)

1. Všeobecné ustanovenia
2. Zodpovednosť za vady a práva vyplývajúce zo záruky
3. Uplatnenie zodpovednosti za vady (Reklamácia)
4. Spôsob vybavenia reklamácie 
5. Záverečné ustanovenia 

 

Všeobecné ustanovenia

 1. Spoločnosť  TOYETO s.r.o., so sídlom: Kukuričná 1, 831 03 Bratislava, IČO:  51725479 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 128619/B  (ďalej len „Predávajúci“) ako prevádzkovateľ kamenného a internetového obchodu „TOYETO“ vydáva tento reklamačný poriadok v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Účelom tohto reklamačného poriadku je informovať zákazníka - spotrebiteľa o rozsahu, podmienkach a spôsobe reklamácie výrobkov zakúpeného v obchode „TOYETO“, vrátane poskytnutia údajov o tom, kde a ako možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

 1. Pomenovanie „Kupujúci“ označuje v tomto reklamačnom poriadku spotrebiteľa, ktorým je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si zakúpila od Predávajúceho v obchode „TOYETO / Vnímavé hračky“ tovar – výrobok/výrobky (ďalej len „Tovar“).

 1. Tento reklamačný poriadok je zverejnený na internetovej stránke Predávajúceho: www.toyeto.sk a v tlačenej forme je viditeľne umiestnený v prevádzkach Predávajúceho na adresách:

 • OC Cubicon, Staré Grunty 24, Bratislava, 
 • CBC II., Karadžičova 10 Bratislava,
 • Aupark, Einsteinova 3541/18, 851 01 Bratislava,
 • Galéria Mlyny, Štefánikova trieda 61, 949 01 Nitra,
 • City Aréna, Kollárova 20, 917 01 Trnava,
 • OC City Park Rovinka, Rovinka 2050, 900 41 Rovinka
 • SC Point, Vajanského námestie 7, Banská Bystrica, 974 01,
 • Aupark, Námestie osloboditeľov 1, 040 01 Košice

  na predajnom pulte alebo pri pokladni, pričom Kupujúcemu je tak voľne prístupný.

 1. Kupujúci má možnosť oboznámiť sa s reklamačným poriadkom pred objednaním, resp. kúpou Tovaru, pričom uzatvorením kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa súčasťou tohto zmluvného vzťahu stanú aj ustanovenia uvedené v tomto reklamačnom poriadku, ak ďalej nie je uvedené inak.

 1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje výhradne na predaj Tovaru Kupujúcim, ktorí spĺňajú definíciu spotrebiteľa v zmysle platných právnych predpisov.

 1. V prípade rozporu medzi podmienkami záruky vyznačenými v záručnom liste Tovaru a ustanoveniami tohto reklamačného poriadku majú ustanovenia uvedené v záručnom liste Tovaru prednosť pred ustanoveniami reklamačného poriadku. V prípadoch, kde to povaha objednaného/zakúpeného Tovaru umožňuje, vydá Predávajúci Kupujúcemu namiesto záručného listu doklad o kúpe Tovaru.

 

Zodpovednosť za vady a práva vyplývajúce zo záruky

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný Tovar pri prevzatí Kupujúcim. V prípade nákupu Tovaru v kamennej predajni Predávajúceho je Kupujúci oprávnený si Tovar pred zakúpením prezrieť.

 1. Pri použitom Tovare Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté použitím alebo opotrebením Tovaru. Pri Tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá Predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 1. Ak nejde o  použitý Tovar, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru v záručnej dobe (záruka). Dĺžka trvania záručnej doby je 24 mesiacov. Ak je na predávanom Tovare, jeho obale alebo pripojenom návode vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Ak ide o použitý Tovar je dĺžka trvania záručnej doby 24 mesiacov.

 1. Záručná doba začína plynúť od prevzatia Tovaru Kupujúcim.

 1. Záruka sa nevzťahuje na:

 • vady a poškodenia Tovaru spôsobené prirodzeným alebo mechanickým poškodením tovaru a jeho komponentov, vrátane náhodného poškodenia;
 • vady a poškodenia Tovaru spôsobené znečistením Tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby;
 • vady a poškodenia Tovaru spôsobené používaním Tovaru v podmienkach, ktoré svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia nezodpovedajú podmienkam, v ktorých sa tovar bežne používa;
 • vady a poškodenia Tovaru spôsobené v dôsledku živelnej udalosti;
 • vady a poškodenia Tovaru spôsobené násilným poškodením Tovaru;
 • vady a poškodenia Tovaru spôsobené nedodržaním zásad používania Tovaru;
 • Tovar, u ktorého vypršala záručná doba;
 • vady a poškodenia Tovaru spôsobené použitím iných súčastí - komponentov, než súčastí - komponentov odporúčaných výrobcom, dodávateľom alebo Predávajúcim, rovnako ako aj opravou či modifikáciou osobami inými, než osobami autorizovanými výrobcom, dodávateľom alebo Predávajúcim;
 • vady a poškodenia Tovaru, ktoré si Kupujúci spôsobil sám.

 

Uplatnenie zodpovednosti za vady (reklamácia)

 1. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru sa uplatňujú u Predávajúceho, a to buď osobne v prevádzkach Predávajúceho uvedených v bode 3. tohto reklamačného poriadku alebo prostredníctvom zásielky zaslanej na adresu: TOYETO s. r. o, Pri Šajbách 1, Bratislava 831 06. V prevádzke Predávajúceho je počas celej prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie.

 1. Ak Kupujúci uplatní reklamáciu, Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná určená osoba poučí Kupujúceho o jeho právach podľa všeobecného predpisu, a to buď ústne alebo formou e-mailu; na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré z týchto práv Kupujúci uplatňuje, určí Predávajúci spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru za nový výrobok.

 1. Reklamačné konanie môže byť začaté za predpokladu, že Kupujúci predloží Predávajúcemu reklamovaný Tovar. Reklamovaný Tovar musí byť vyčistený a hygienicky nezávadný. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prevziať reklamovaný Tovar, resp. začať reklamačné konanie v prípade, ak reklamovaný Tovar nebude spĺňať zásady všeobecnej hygieny, Reklamáciu je vhodné uplatniť bez zbytočného odkladu, najlepšie ihneď po tom, čo sa vada Tovaru objavila. Prípadné oneskorenie pri pokračujúcom užívaní Tovaru môže spôsobiť prehĺbenie vady Tovar, ktoré môže ďalej viesť až k celkovému znehodnoteniu Tovaru, čo môže byť dôvodom zamietnutie reklamácie.

 1. Predávajúci vydá pri uplatnení reklamácie Kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie. Pri osobnom uplatnení reklamácie sa Kupujúcemu vydá jedno vyhotovenie reklamačného protokolu, ktoré slúži aj ako potvrdenie o prijatí reklamácie. Kupujúci, ktorý uplatňuje nároky z vád (t. j. uplatňuje reklamáciu) osobne, vyplní reklamačný protokol za asistencie povereného zamestnanca Predávajúceho alebo určenej osoby, ktorý vybavuje reklamácie; v reklamačnom protokole Kupujúci presne popíše vadu a spôsob, akým sa vada prejavuje a odovzdá reklamovaný Tovar aj s prípadným príslušenstvom a dokumentáciou Predávajúcemu. V reklamačnom protokole uvedie Kupujúci uplatňujúci reklamáciu kontaktnú adresu (e-mail, telefónne číslo), na ktorú bude Predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.

 1. Pri osobnej reklamácii je potrebné spolu s reklamovaným Tovarom predložiť kópiu dokladu o kúpe Tovaru a záručný list (ak bol Kupujúcemu vydaný), čím Kupujúci preukazuje zakúpenie reklamovaného Tovaru u Predávajúceho.

 1. Tovar zakúpený Kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu (www.toyeto.sk) je možné reklamovať aj prostredníctvom poštovej zásielky zaslanej na adresu: TOYETO s. r. o, Pri Šajbách 1, Bratislava 831 06. Balík musí byť označený viditeľne slovom „REKLAMÁCIA“ a obsahovať: reklamovaný Tovar (vrátane kompletného príslušenstva), kópiu dokladu o kúpe Tovaru, záručný list (ak bol Kupujúcemu vydaný), list presne popisujúci vadu a spôsob, akým sa vada prejavuje, ako aj dostatočné kontaktné údaje Kupujúceho (najmä spiatočnú adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu). Predávajúci zašle Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď po obdržaní úplnej reklamácie, a to vo forme zaslania e-mailu na adresu Kupujúceho uvedenú v reklamácii; v prípade, ak Kupujúci nemá zriadenú e-mailovú adresu, zašle Predávajúci potvrdenie o uplatnení reklamácie na spiatočnú korešpondenčnú adresu uvedenú v reklamácii; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 1. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať Kupujúcemu písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 1. Reklamačné konanie nie je možné začať v prípadoch, ak Kupujúci nepreukáže, že Tovar zakúpil od Predávajúceho, t.j. nepredloží kópiu dokladu o kúpe Tovaru, resp. záručný list (ak bol Kupujúcim vydaný).

 

Spôsob vybavenia reklamácie

 1. Vybavením reklamácie sa rozumie: ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, vrátením kúpnej ceny Tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola takáto vada bezplatne, včas a riadne odstránená; Predávajúci zabezpečí odstránenie vady Tovaru bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 1. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný.

 1. Ak sa po prijatí reklamácie zistí, že Tovar má vadu, ktorá je neodstrániteľná a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 1. Tie isté práva ako sú uvedené v predchádzajúcom odseku má Kupujúci, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ale Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa tej istej vady ani po tretej oprave Tovar riadne užívať. Tie isté práva ako sú uvedené v predchádzajúcom odseku má Kupujúci aj v prípade, že Tovar má súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

 1. Ak Kupujúci reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy Tovaru a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je reklamovaný Tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu Tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie Tovaru všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu Tovaru nemožno zamietnuť.

 1. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa zákona č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v znení neskorších predpisov.

 

Záverečné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok platí na zmluvný vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim v znení účinnom v deň kúpy Tovaru od Predávajúceho Kupujúcim.

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu tohto reklamačného poriadku. Povinnosť oznámenia zmeny reklamačného poriadku je splnená umiestnením na internetovej stránke www.toyeto.sk a v tlačenej podobe v prevádzke Predávajúceho, pričom zmenené ustanovenia reklamačného poriadku sa neuplatnia na právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktoré vznikli pred zverejnením upraveného znenia reklamačného poriadku na internetovej stránke www.toyeto.sk a v tlačenej podobe v prevádzke Predávajúceho.

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1. júla 2018 a plne nahrádza akékoľvek predchádzajúce znenie reklamačného poriadku.Na stiahnutie:

Reklamačný formulár

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Návrat do školy: špeciálny výber pre školáčikov